Dokumentacja medyczna


Na podstawie obowiązujących przepisów :

Podstawa prawna: Ustawa z 6.11.2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dzu.nr 52,poz.417), Rozp. MZiOS z 21.12.2010 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (DzU.nr252,poz.1697) :

  http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/

  Pacjent i ustanowiony przez Niego pełnomocnik mają prawo do uzyskiwania informacji na temat  stanu zdrowia oraz do wglądu do swojej dokumentacji medycznej, do sporządzania wypisów i kserokopii.

Szczegółowe zasady regulujące powyższe kwestie reguluje wewnętrzna procedura P16, uwzględniająca wymienione przepisy prawne.

 

Zasady udostępniania dokumentacji i odpłatność.

 Formy i miejsce udostępniania dokumentacji na pisemny wniosek pacjenta lub ustanowionego przezeń pełnomocnika*

     a) do wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej;

      b) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

      c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji z zastrzeżeniem pozostawienia w zakładzie pełnej kopii dokumentacji.

    Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta..

      a) za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt. 2

          ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych W IV kwartale   2016 jest to kwota 8,44 zł za stronę;

      b) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ppkt a) - w IV  kwartale 2016 0,84 zł za 1 stronę;

      c) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ppkt a -  w IV kwartale 2016  : 1,69 zł za nośnik lub 1 stronę.

 

 Dokumentację wydaje się/udostępnia do wglądu na pisemny wniosek pacjenta lub pełnomocnika zgodnie ze złożona dyspozycją.* i wnioskiem#

OŚWIADCZENIE*

Oświadczam , że do uzyskiwania informacji o moim stanie zdrowia i o udzielonych w zakładzie świadczeniach zdrowotnych oraz do dostępu do dokumentacji medycznej na wypadek mojej obłożnej choroby lub śmierci NIE UPOWAŻNIAM NIKOGO/ UPOWAŻNIAM*

Panią(Pana)*………………………………………………………………………………………………………………………………………

zam. …………………………………………………………………………………..tel. ………………………………………………………..

 

*(nieodpowiednie skreślić)

 

 

 

/ data i czytelny podpis pacjenta/

 

 

 

# WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Na mocy przysługującego mi prawa# ja niżej podpisana(y) zwracam się z wnioskiem o UMOŻLIWIENIE WGLĄDU/SPORZĄDZENIE KOPII*

dokumentacji medycznej Pana(i)………………………………………………………PESEL………………………………………..

ZA OKRES OD……………….DO………………./W CAŁOŚCI*    

*niepotrzebne skreślić

                                                                                                                                                  /data , czytelny podpis pacjenta lub pełnomocnika /

Potwierdzam wgląd/odbiór kopii*:

/data , czytelny podpis pacjenta lub pełnomocnika

wraz z seria i numerem dowodu osobistego/

#Podstawa prawna: Ustawa z 6.11.2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dzu.nr 52,poz.417), Rozp. MZiOS z 21.12.2010 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (DzU. nr 252,poz.1697)

so-bidi|�7m