Wypisywanie recept na leki zalecone przez lekarzy specjalistów w praktyce lekarza POZ


Terapia chorób przewlekłych lekami specjalistycznymi powiązana jest ze stopniem refundacji preparatów leczniczych, znajdujących się na listach refundacyjnych.

Odpowiedni stopień refundacji musi mieć pokrycie we wskazaniu (rozpoznaniu) refundacyjnym, a to z kolei musi być udokumentowane odpowiednimi badaniami dodatkowymi i konsultacjami lekarza specjalisty, w którego kompetencji wykonanie tych badań się znajduje.

 

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ( POZ ) może , ale nie musi kontynuować leczenie od lekarza specjalisty pod określonymi warunkami.

 

1. Musi dysponować danymi z wywiadu, badania fizykalnego i badań dodatkowych, potwierdzającymi rozpoznanie i wskazania do terapii, zwłaszcza przy lekach przewlekle stosowanych

 

i/lub

 

2. Posiadać zaświadczenie od lekarza specjalisty ubezpieczenia zdrowotnego na sformalizowanym druku*( patrz niżej), informujace o rozpoznaniu , stosowanej terapii, w tym dawkowaniu , czasookresie i terminie wizyty kontrolnej -

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/informacje-o-pozostalych-swiadczeniach/

 

NIESPEŁNIENIE TYCH WARUNKÓW WYMAGA KONTYNUACJI ZALECONEJ TERAPII

( PROLONGATY RECEPT ) WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ

( KTÓRY TERAPIĘ ZALECIŁ ) !

* 

pieczęć jednostki wykonującej świadczenie, adres, telefon                                                                                                              

kod, nazwa komórki organizacyjnej

numer identyfikacyjny (UMOWY) świadczeniodawcy                                                                    

 

                                                                                           

                                 INFORMACJA DLA LEKARZA KIERUJĄCEGO

 

Pacjent ..........................................................................................................................                                                                                         (imię i nazwisko)

 

Data ur. ..................................

Adres ..............................................................................................................................

 

Opis udzielonego świadczenia ................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Zalecenia: wymaga objęcia stałą opieką poradni specjalistycznej

                nie wymaga pozostawania pod stałą opieką poradni specjalistycznej *

 

Zalecenia szczegółowe:....................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

 

 

                                                                        ..........................................................................

                                                                                               podpis i pieczątka wykonującego świadczenie

 

 

 

 

 

 

* potrzebne zakreślić