OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

wobec pacjentów

zgodnie z dyrektywą RODO  

    

1.  Administratorem danych jest NZOZ „Przychodnia – Trzy Kotwice” sc. 

z siedzibą w Brzegu 

przy ulicy Trzech Kotwic 6, tel. 77 4444903, -904

2.       Przetwarzanie danych dotyczy danych identyfikacyjnych, kontaktowych oraz danych o stanie zdrowia.

Dane zbierane są wyłącznie w celu realizacji świadczeń zdrowotnych.

3.     Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  (Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.). 

Dane, zgodnie z tą Ustawą, będą przechowywane przez okres co najmniej 20 lat.

4.       Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych oraz ich poprawiania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5.       Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania ani prawo do przenoszenia danych.

6.       Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

7.       Dane nie będą poddawane automatycznemu profilowaniu.

8.       W NZOZ „Przychodnia – Trzy Kotwice” sc. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pocztą tradycyjną na adres jak wyżej lub mailowo :

iod@przychodnia-trzykotwice.pl